De hierna genoemde huisregels zijn van kracht op de hoofdvestiging van LIEZZZEN,  praktijk voor lichaamsgerichte therapie/psychologie en energetische/holistische massage gelegen aan Plattenkamp 52, 9412 BA te Beilen. Ik ga er van uit, dat u deze huisregels kent, indien u met mij een overeenkomst aangaat.

HUISREGELS

 1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 2. In verband met de hygiëne worden de tijdens de sessies gebruikte linnengoed materialen die eigendom zijn van LIEZZZEN  na elke behandeling gereinigd.
 3. Aanbevolen wordt om voor de behandelingen niet te roken. In de praktijk is roken verboden.
 4. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden
 5. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw gezondheid, gezondheidservaren en verwachtingen van de behandeling.
 6. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur/ therapeut de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 7.  Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage of energetische behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 8. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dient u voor aanvang van de massage of energetische behandeling aan de masseur / therapeute mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 9. LIEZZZEN is niet verantwoordelijk voor schade en / of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en / of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 10. LIEZZZEN is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens /na afloop van de behandeling/ cursus/ presentatie / demonstratie.
 11. LIEZZZEN behoudt zich het recht om cliënten behandelingen en toegang  aan de praktijk te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen, alcohol of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 12. LIEZZZEN houdt zich ten alle tijden het recht voor de therapie – na de intake – niet aan te vangen, dan wel de therapie te staken, wanneer het vermoeden bestaat, dat LIEZZZEN niet de juiste praktijk is.
 13. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens sessies in behandelruimte.
 14. Roken is niet  toegestaan in de gehele hoofdvestiging van LIEZZZEN.
 15. Consulten en behandelingen alleen op afspraak en contant af te rekenen na afloop.
 16. Bij annulering van een afspraak minder dan 48 uur van tevoren wordt de helft van de kosten in rekening gebracht, bij afzegging minder dan 24 uur van tevoren het totale bedrag.
 17. Last but not least: bij LIEZZZEN worden (verkapte) verzoeken voor een erotische massage niet in behandeling genomen. LIEZZZEN behoudt zich het recht voor een massage zonder opgave van redenen te weigeren, danwel te staken. 

 

 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van LIEZZZEN, Praktijk voor lichaamsgerichte therapie/psychologie en holistische/energetische massage. Ik ga er van uit dat u deze voorwaarden kent indien u met mij een overeenkomst aangaat.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Liezzzen Praktijk voor Lichaamsgerichte therapie/coaching en holistische/energetische massage: De Praktijk is gevestigd Plattenkamp 52, Beilen. Hierna vernoemt: Liezzzen.
 • Medewerker: een persoon welke in dienst is of werkzaam is voor en/of onder de naam van LIEZZZEN.
 • Aangeboden dienstverlening: verzorgen van therapie op basis van lichaamsgerichte psychologie en divers holitische/energetische lichaamswerk w.o. massages in de praktijk (en bij uitzondering op locatie).
 • Cliënt : de persoon  welke een behandeling ondergaat bij een masseur/ behandelaar/ therapeut in dienst of werkende voor Liezzzen.
 • Een behandeling of therapie: een overeenkomst tussen Liezzzen enerzijds en de  cliëntanderzijds waarbij tegen betaling door de cliënt , een behandeling / therapie wordt gegeven door Liezzzen.
 • Huisregels: Het regelement waar de cliënt zich aan dient te houden in de aanloop naar en / of tijdens de behandeling/ therapie.
 • Een opdracht: een overeenkomst tussen Liezzzen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Liezzzen.
 • Een contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Liezzzen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een)  dienst(en) wordt/ worden verleend door Liezzzen.
 • De opdrachtgever: de wederpartij van Liezzzen, welke Liezzzen de opdracht gegeven heeft tot het tegen betaling geven van massages / workshops/ cursussen/ trainingen/ demonstraties/ presentaties in de praktijk of op locatie.
 • De contactpersoon: een personeelslid welke is aangesteld door de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de contacten tussen opdrachtgever en Liezzzen.
 • De werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever.
 • De deelnemer: de persoon welke deelneemt aan een workshop, training, cursus of presentatie in opdracht van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order) bevestigingen en overeenkomsten tussen Liezzzen enerzijds en de opdrachtgever/ cliëntanderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Liezzzen van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order) bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
c. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Liezzzen aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3: Afwijkingen van de algemene voorwaarden
a. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk door Liezzzen is bevestigd.
b. Indien van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Liezzzen gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Liezzzen op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Liezzzen één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toepast, kan de betrokkenen opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4: Wijziging van opdracht of contract
a. Wijzigingen in een opdracht of contract zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Liezzzen zijn bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Liezzzen zich het recht om jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Liezzzen zal de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij /zij Liezzzen binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Liezzzen om ten gevolge van wettelijke
regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Liezzzen is gerechtigd
eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5 Duur van de opdracht
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een contract afgesloten bij het geven van bedrijfsmassages aangegaan voor de duur van minimaal 10 opkomsten, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
b. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Liezzzen uit te voeren dienstverlening, uitgesloten hierbij zijn bedrijfsmassages deze vallen onder artikel 5.a, aangegaan voor de duur van minimaal 1 opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte of overeenkomst is vermeld.
c. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand bij heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van reden(en).
d. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Liezzzen de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Liezzzen binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6 Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Liezzzen  aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De diensten zullen, indien niet anders afgesproken, overeenkomstig het contract en/of overeenkomst gelden gedurende de gehele looptijd van het contract of opdracht. Pauzes, bepaald door Liezzzen, zullen geheel voor kosten zijn van Liezzzen.
b. Behandelingen en therapieën worden gegeven binnen de voor de behandeling/therapie staande tijd. Deze tijd is inclusief omkleden van de cliënt/patiënt en benodigde anamnese. Het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling/therapie gestelde tijd.

Artikel 7 Niet verschijnen
a. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Liezzzen haar diensten verlenen volgens een voor Liezzzen gangbaar behandelschema. Bij hantering van het genoemde behandelschema komt verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van een persoon/personen voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 9c.
b. Indien een cliënt/patiënt niet verschijnt voor een behandeling/therapie, is Liezzzen gerechtigd, mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8a in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 8 Annulering
a. Annulering van een losse behandeling door de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Liezzzen gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten. Wordt de afspraak 48 uur van te voren geannuleerd dan is de helft van de kosten verschuldigd.
b. Annulering door deelnemer/opdrachtgever van een workshop, training of cursus is tot 14 dagen voor aanvang zonder kosten mogelijk. Annulering tussen 14 dagen en 1 week voor aanvang is Liezzzen gerechtigd de desbetreffende dienst(en) voor 70 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten. Indien annulering binnen 1 weekvoor aanvang geschiedt of er geen annulering plaatsvindt zonder opkomst van de deelnemer/opdrachtgever, is Liezzzen gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. Bij annulering gedaan door Liezzzen zullen bij een losse behandeling de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Indien Liezzzenbinnen 24 uur voor aanvang van de behandeling een losse behandeling annuleert wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Liezzzen geannuleerde afspraak is voor beide partijen niet van toepassing.
d. Bij het annuleren van massages op locatie gedaan door Liezzzen wordt het door de deelnemer/opdrachtgever betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de deelnemer/opdrachtgever gelede schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade worden niet door Liezzzen vergoed.
e. Liezzzen behoudt zich het recht voor om de workshop te annuleren wanneer er te veel afzeggingen zijn. Minimaal aantal deelnemers is 4. Er zal z.s.m. een nieuwe datum bepaald worden; reeds aangemelde deelnemers hebben voorrang op deelname.
f. Voor annulering van trajecten (pakketten basis, plus en intensief) geldt dat deze enkel bij wederzijds akkoordvoortijdig ontbonden kunnen worden. Bij éénzijdige ontbinding vanuit cliënt geldt geen restitutie. Wel kan het traject binnen een half jaar opnieuw herstart worden.

Artikel 9 Verantwoordelijkheden
a. De opdrachtgever van massages op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Liezzzen aangeboden diensten.
b. De opdrachtgever van massages op locatie dient er zorg voor te dragen dat Liezzzen te allen tijde de werkzaamheden ethisch en hygiënisch kan uitvoeren. Indien blijkt dat de opdrachtgever hierin in gebreken is gebleken is Liezzzen gerechtigd de desbetreffende dienst(en) niet aan te vangen/te onderbreken en de dienst 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijke en verplicht zich zelf eventueel in samenwerking met een eigen contactpersoon tot de planning van het behandelschema en de organisatie van de afgesproken dag(en).Eventuele lege plaatsen als ook het niet verschijnen van deelnemers/werknemers/cliënten zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.
d. De opdrachtgever dient een contactpersoon kenbaar te maken aan Liezzzen. Deze contactpersoon is tevens verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen in het behandelschema.
e. De deelnemer/werknemer/cliënt dient recentelijk/actueel medicijngebruik, lichamelijke problemen/aandoeningen, zwangerschap, recentelijk/actueel behandeling van een arts, specialist, therapeut of andere behandelaren kenbaar te maken aan de medewerker(s) van Liezzzen vóór aanvang van de behandeling/training/cursus/workshop.
f. Liezzzen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiende uit het verzwijgen van informatie zoals benoemd in artikel 9f.
g. Liezzzen behoudt zich het recht behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie aangeboden diensten.
h. Liezzzen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van een bandeling/therapie/workshop/cursus/training/presentatie/ demonstratie/lezing.
i. Liezzzen streeft naar alle afgesproken dienst(en) doorgang te laten hebben. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan tracht Liezzzen hiervoor een gelijkwaardige oplossing/vervanging te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt heeft Liezzzen het recht de afgesproken dienst(en) te annuleren. Bij annuleringen gedaan door Liezzzen beroept Liezzzen zich op artikel 8 c/d.

Artikel 10 Tarieven
a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens, tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig. Liezzzen behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
b. Liezzzen is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen/therapieën deze kenbaar te maken aan zijn cliënten
c. Op prijzen gehanteerd door Liezzzen wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.

Artikel 11 Geheimhouding en privacy
a. Liezzzen zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden, personeelsleden, deelnemers, cliënten, medewerkers en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt.
b. Liezzzen heeft geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opgelegd aan haar medewerkers.
c. Liezzzen draagt zorg voor correcte uitvoering van de AVG.

Artikel 12 Dossierbeheer en inzagerecht
a. Liezzzen kan c.q. mag van de betrokken werknemer(s)/deelnemer(s) van de opdrachtgever als ook van de opdrachtgever zelve een dossier bijhouden.
b. Liezzzen kan c.q. mag van de betrokken cliënt(en)een dossier bijhouden.
c. Naast Liezzzen heeft slechts de betreffende werknemer/deelnemer/cliënt recht op inzage in dit dossier. Een opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer/deelnemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13 Facturering en betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient bij een opdracht/contract de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Liezzzen te betalen.
b. Losse behandelingen welke zijn uitgevoerd in de praktijk dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant en gepastof giraal te worden voldaan. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Liezzzen naar betrokken cliënt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
c. Losse therapeutische behandelingen dienen direct na de behandeling contant en gepast of giraal voldaan te worden. Deze behandelingen kunnen niet op cadeaubonnen worden afgeschreven
d. Trajecten (basis, plus en intensief) mogen in termijnen worden voldaan. Cliënt ontvangt per mail de voorwaarden. Niet tijdig voldoen van de termijnen leidt tot opschorten van afspraken en bij herhaling heeft Liezzzen het recht tot ontbinden. Cliënt heeft geen recht op restitutie en zal het openstaande bedrag alsnog dienen te voldoen. Zie ook artikel 8e.
e. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/cliënt in verzuim. De verplichting van Liezzzen tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever/cliënt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
e. Bij in artikel 13d genoemde verzuim komen alle rechtelijke en buiten rechterlijke kosten voor rekening van de opdrachtgever/cliënt/patiënt. Daaronder vallen onder anderen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
f. Voor het geval naar het oordeel van Liezzzen de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich brengt, is Liezzzen gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
g. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is Liezzzen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
h. Cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
a. Liezzzen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
b. De aansprakelijkheid van Liezzzen is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
c. In afwijking van hetgeen in lid b van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.

c. Liezzzen  is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Liezzzen kunnen worden toegerekend.
d. Schade welke door een opdrachtgever/werknemer/deelnemer/cliënt veroorzaakt is aan have en goed welke door Liezzzen beschikbaar is gesteld of welke door Liezzzen is gehuurd/gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
e. Liezzzen is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
f. Liezzzen is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Artikel 15 Tussentijdse ontbinding
a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien:
* de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.
* ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
* de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. Deze aangetekende brief dient uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe contractjaar door Liezzzen te zijn ontvangen.
c. Liezzzen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit als gevolg van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 16 Eigendom
a. Apparatuur/materieel/producten,/inboedel en inventaris welke eigendom zijn van Liezzzen worden zonder overeenkomst tussen beide partijen niet uitgeleend/verhuurd. Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Liezzzen doet Liezzzen direct aangifte bij politie.